Reklamace

1. Reklamační formulář

Pro reklamaci vadného zboží vytiskněte a vyplňte formulář. Následně ho přibalte k zásilce.

 

>>Odkaz ke stažení reklamačního formuláře<<

2. Informace o reklamaci

O skutečnosti zaslání zboží zpět k reklamaci nás informujte:

 

  1. e-mailem na adresu eshop@fytos.cz nebo
  2. jakoukoliv formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na korespondenční adresu - Ing. Pavel Voráček, Radčická 1107/86, Plzeň 301 00.

3. Odeslání zboží

Zboží následně po potvrzení přijetí žádosti o reklamaci zašlete na adresu skladu Ing. Pavel Voráček, Radčická 1107/86, Plzeň 301 00.

 

Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího-spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem je kupující – spotřebitel povinen nést náklady spojené a související s navrácením zboží prodávajícímu a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) ObčZ.

 

Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz