Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.zahradnictvi-fytos.cz, který provozuje firma Ing. Pavel Voráček, IČ: 67133002 se sídlem Radčická 1107/86, 301 00 Plzeň 1.

 

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“ či „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Jiné smluvní vztahy a obchodní podmínky prodávající neakceptuje. Údaje prodávajícího jsou následující:

 

Firma: Ing. Pavel Voráček

IČ: 67133002

e-mailová adresa: eshop@fytos.cz

tel.: 733 133 366

 

zapsanáMagistrát města Plzně č. j. ŽP/5503/04 - Ing. Gl. (dále jen „prodávající“ nebo „společnost Ing. Pavel Voráček“).

 

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). 

 

1.4. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí). 

 

1.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.   

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávající je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

 

2.2. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o „kupujícího-jiný subjekt“, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek. 

 

2.3. Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

 

2.4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.zahradnictvi-fytos.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. 

 

2.5. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně je připočteno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek. 

 

2.6. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. 

 

V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu eshop@fytos.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle 733 133 366; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví 

3.1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné. 

 

3.2. Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, a která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. 

 

3.3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží bez vad v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR. 

 

3.4. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný kontaktní e-mail a telefon. 

 

3.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. 

 

3.6. Pouze kupující – spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

 

Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 ObčZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku (onačeno v popisu produktu nebo štítku jako zakázková výroba), upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Skutečnost, že se jedná o zakázkovou výrobu, uvede prodávající výslovně u konkrétních výrobků, kterých se to týká. Zboží, které je označeno jako zakázková výroba nelze platit dobírkou (vyjma případů, kdy prodávající dle svého uvážení umožní platbu dobírkou), bude na něj vystavena zálohová faktura a po jejím uhrazení ze strany kupujícího, bude zadáno do výroby. Dodací lhůta začíná běžet dnem připsání platby na účet prodávajícího. 

 

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího-spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem je kupující – spotřebitel povinen nést náklady spojené a související s navrácením zboží prodávajícímu a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) ObčZ.

 

Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení anebo používání podle předchozí věty, budou dle ustanovení § 1833 občanského zákoníku kupujícímu vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu. 

 

Pokud zboží vrácené ve čtrnácti (14) denní zákonné lhůtě není v demontovaném stavu, ale bylo v demontovaném stavu kupujícímu dodáno, bude kupujícímu - spotřebiteli strženo 10 % z částky, která mu má být vrácena.

 

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, prodávající má však právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady budou odečteny z částky, která má být kupujícímu vrácena.  

 

V zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů lze vrátit i zboží, které vykazuje známky používání, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží a budou odečteny z částky, která má být kupujícímu-spotřebiteli vrácena.

 

3.7. V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup:

 

Kupující - spotřebitel - kontaktuje prodávajícího: 

 • vyplněním reklamačního formuláře, na internetové stránce elektronického obchodu zahradnictvi-fytos.cz v záložce „Reklamace“, jeho vytištěním a přiložením k zásilce, 

a

 

 • e-mailem na adresu eshop@fytos.cz nebo
 • jakoukoliv formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na korespondenční adresu - Ing. Pavel Voráček, Radčická 1107/86, 301 00 Plzeň 1.

 

s tím, že:

 • Kupující - spotřebitel písemně (e-mailem nebo dopisem na korespondenční adresu) uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím).
 • Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu - spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu.
 • V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující - spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující - spotřebitel odešle zboží prodávajícímu.
 • Zboží kupující - spotřebitel odešle na adresu skladu Radčická 1107/86, 301 00 Plzeň 1.
 • Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu na zákazníkem uvedený bankovní účet a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

3.8. Pokud kupující nepřevezme zboží do 30 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k odběru a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené prodávajícím, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto zboží ve výši 50 Kč/ks za den, a to od prvního dne po uplynutí náhradní lhůty. Zbožím se rozumí každá jednotlivá část/položka objednávky.

 

Pokud zboží nebude odebráno kupujícím v dodatečné přiměřené lhůtě k převzetí, která nesmí být kratší než sedm (7) dnů, je prodávající oprávněn zboží použít k dalšímu prodeji a celý výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem zboží.

4. Platební podmínky 

4.1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného. 

 

4.2. Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné

 • bankovním převodem na účet číslo: 257192837/0600
 • online platební kartou, je-li tato platební metoda aktuálně k dispozici
 • na dobírku v hotovosti, platební kartou

5. Ceny zboží 

5.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Prodávající vždy při potvrzení o přijetí objednávky zároveň potvrdí platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícímu nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

5.2. V případě evidentní chyby v uvedené ceně na e-shopu (technické problémy, lidská chyba), nemusí být uzavřena smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a platí bod 5.1. obchodních podmínek.

6. Termín dodání a doprava 

6.1. Zboží bude kupujícímu dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00–17:00 h, termín dodání je u každého zboží jiný a je vždy uveden v popisu konkrétního zboží (dále jen „termín dodání zboží“). V případě objednání více kusů zboží, přičemž alespoň u jednoho je uveden odlišný termín dodání, stává se automaticky termínem dodání celé zásilky nejpozdnější termín z termínů uvedených u jednotlivých produktů v objednávce. Tyto termíny dodání neplatí pouze v případě, pokud prodávající s kupujícím dojdou k dohodě na jiném termínu dodání zboží. Tento nový termín musí být potvrzen e-mailem prodávajícím, aby se stal platným pro danou objednávku. Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce kupujícím. Za provedenou se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení. Zboží je většinou dodáváno v demontovaném stavu s podrobným návodem ke složení. Je důkladně zabaleno (krabice apod.) a dodán návod na pěstování.

 

6.2. Zásilky jsou zasílány obvykle společnostmi RSC Logistics, logistické družstvo, Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČO: 48151556 (dále jen „dopravní společnost”), nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. 

 

6.3. Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a kupující je současně povinen sepsat s přepravcem zápis o škodě (v případě společnosti RSC Logistics, logistické družstvo  se konkrétně jedná o soupis zjevných poškození do Doručovacího listu). Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy mělo dojít k převzetí zásilky zákazníkem Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím e-mailu na adresu eshop@fytos.cz. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, pak je kupující povinen takové poškození popsat v předávacím protokolu přepravce (v případě společnosti RSC Logistics, logistické družstvo se konkrétně jedná o sepis zjevných poškození do Doručovacího listu). V případě, že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. Kupující je povinen si zároveň překontrolovat počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, kupující přebere zásilku s výhradou v předávacím protokolu a reklamaci nahlásí písemně a neprodleně prostřednictvím e-mailu prodávajícímu na adresu eshop@fytos.cz. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána. 

 

6.4. Cena dopravného je u každého zboží individuální a pohybuje se v rámci České republiky od 99 Kč do 990 Kč v závislosti na druhu výrobku a jeho hmotnosti a velikosti. Při dodání na Slovensko bude cena kalkulována dodatečně dle místa dodání a množství.  

 

6.5. Při objednání dvou (2) kusů jakéhokoliv zboží se automaticky uplatní sazba dopravného dražšího výrobku. 

 

6.6. Před doručením je kupující dopravní společností telefonicky kontaktován a je s ním dohodnut čas dodání zásilky. Pokud kupující není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je zákazník povinen dopravní společnost kontaktovat a sjednat s ní čas dodání. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý kupujícímu dopravní společností nepřekračuje termín dodání zboží. 

 

6.7. Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od dopravní společnosti nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží kupujícímu bude kupujícímu následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud kupující před oznámením prodávajícího nebo dopravní společnosti o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 3.7 těchto obchodních podmínek, nejpozději 24 hodin před doručením. 

  

 1. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád 

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. 

 

7.2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat:

 

 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující - spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

 • není-li to možné, může odstoupit od smlouvy;
 • je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu;
 • Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

7.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím. 

  

7.6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží. 

 

7.7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. 

 

7.8. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

 

Kupující - jiný subjekt v době šesti (6) měsíců od převzetí.

 

Kupující a prodávající pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti (12) měsíců od převzetí.

 

7.9. Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující: 

 

 • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné;
 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího;
 • při podstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

 

7.10. Pokud kupující zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup:

 

 • Kupující informuje dopravní společnost, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena, a vyžádá si u dopravní společnosti sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu.
 • Kupující nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena.
 • Kupující současně informuje reklamační oddělení prodávajícího, tj. E-shopu prodávajícího, o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety.
 • 7.11. V případě převzetí zboží, jehož obal je viditelně poškozen a kupující ho nepřebere s výhradou a nesepíše s dopravcem záznam o poškození, pozbývá právo na vrácení peněz, na výměnu, nebo vrácení poškozeného zboží, protože k poškození nedošlo vinou prodávajícího. V rámci uplatnění reklamace, výměny či vrácení poškozeného zboží je třeba doložit fotodokumentaci nepoškozeného původního obalu.

 

7.12. Oznámení vady – pokud bude kupujícím vrácené zboží vykazovat známky poškození, které kupující neoznámil a neuvedl v reklamačním formuláři  nebo e-mailu, bude se předpokládat, že k poškození došlo vinou kupujícího a bude mu stržena adekvátní část (minimálně však 10 %) z částky, která mu má být vrácena.

 

7.13. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace:

 

 • odesláním e-mailu na adresu prodávajícího eshop@fytos.cz
 • dopisem doručeným prodávajícímu

 

Ve všech případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.

 

7.14. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. 

 

Pokud je pro vyřízení reklamace kupujícího-spotřebitele zapotřebí zaslat reklamované zboží zahraničnímu výrobci tohoto zboží k posouzení vytýkané vady, pak kupující – spotřebitel souhlasí s prodloužením lhůty k vyřízení reklamace na 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Poškození vzniklá nedodržením těchto pokynů nemohou být předmětem reklamace.

 

7.16. Mimosoudní řešení sporů ČOI A ODRK mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz , dále pak platforma ODR, kde spotřebitel vyplní elektronický formulář na internetové adrese http://ec.europa.eu/odr

 

7.17. Objednávky zboží jsou uskutečňovány v pevně daných intervalech v návaznosti na tuto skutečnost se může reálný termín dodání zboží lišit oproti informaci uvedené v době objednání na stránkách www.zahradnictvi-fytos.cz až o 10 pracovních dní.

 

7.18. Po včasném vyexpedování objednávky z vlastního skladu nebo ze skladu dodavatele neručíme za termín dodání přepravcem, jelikož tato skutečnost nelze ovlivnit s ohledem na aktuální vytíženost přepravcem, chyby v rozvozu přepravce nebo neočekávaných událostí vzniklých při přepravě.

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. 

 

8.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.zahradnictvi-fytos.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce). 

 

8.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu. 

 

8.4. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnosti ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. 

 

8.5. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny. Změněné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. 

 

8.6. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující právo obrátit se v případě spotřebitelského sporu mezi kupujícím a prodávajícím na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ 000 20 869. Internetová adresa České obchodní inspekce zní: http://www.coi.cz.

9. Ochrana osobních údajů 

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2. Správcem osobních údajů je společnost life & furniture s.r.o. Kontaktní údaje správce osobních údajů jsou uvedeny v bodě 1.2. těchto obchodních podmínek. Správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

9.3. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících zákonných důvodů:

 

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi kupujícím a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

9.4. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smluvních povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a správcem osobních údajů (osobní údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, pro řádné doručení, zejména se jedná o údaje fakturační a doručovací) a dále plnění povinností, které vyplývají pro správce z právních předpisů.

 

Účelem zpracování některých údajů kupujícího je naplňování oprávněných zájmů správce. Za určitých okolností může správce zpracovávat osobní údaje kupujícího bez souhlasu kupujícího též pro své vnitřní či jiné oprávněné zájmy. Právním základem pro zpracování jsou v takovém případě oprávněné zájmy správce, pokud převažují nad zájmy subjektu údajů ochrany osobních údajů.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

 

Pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu správce zpracovává osobní údaje kupujícímu na základě souhlasu kupujícího.

 

9.5. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a po dobu dalších tří (3) let, bude-li se jednat o osobní údaje nezbytné k uplatnění práv a oprávněných zájmů správce (např. údaje prokazující uzavření kupní smlouvy se správcem), a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

9.6. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou subjekty zprostředkovávající bezhotovostní platební styk za účelem realizace plateb za kupujícím objednané zboží a služby a jiné osoby podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy.

 

Správce nemá v úmyslu předat kupujícího osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

9.7. Kupující má za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR následující práva

 

 • požádat správce o přístup k osobním údajům kupujícího, které správce zpracovává;
 • požádat o kopii těchto osobních údajů;
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů;
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně;
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR;
 • na přenositelnost osobních údajů kupujícího

 

9.8. Pokud se kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, má Kupující mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: + 420 234 665 111, webové stránky: https://www.uoou.cz//.

 

9.9. Ve smyslu bodu 9.7. těchto obchodních podmínek má kupující následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Kupující má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má kupující právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce kupujícímu v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na žádost kupujícího může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Kupující má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají kupujícího. S přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Kupující má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají kupujícího, a správce má povinnost osobní údaje kupujícího bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Toto právo kupujícího se však neuplatní v případě, pokud je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.

Právo na omezení zpracování

Kupující má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů kupujícího, zejména pokud kupující popírá přesnost osobních údajů, pokud kupující vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.

Právo na přenositelnost údajů

Kupující má právo získat osobní údaje, které se týkají kupujícího, jež kupující poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu kupujícího a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat, aby osobní údaje kupujícího byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

9.10. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího též pro účely svých vnitřních a oprávněných potřeb. V souvislosti s tím informuje správce kupujícího, že se takové zpracování děje. Jedná se především o ochranu práv a oprávněných zájmů správce, zejména pro vymáhání pohledávek správce.

Právo vznést námitku

V případě, že správce zpracovává osobní údaje kupujícího na základě oprávněných zájmů správce, pak je kupující oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě je správce povinen prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

Zvláštní ustanovení:

Prodejce plní povinnost registrace pro rostlinolékařské účely, a to bez výjimky, platnou pro internetové prodejce rostlin,  rostlinných  produktů  a  jiných  předmětů,  podléhajících  fytosanitární  regulaci. Současně plní povinnost opatřovat regulované komodity  při  internetovém  obchodování  (smlouvy  uzavřené  na  dálku)  rostlinolékařským pasem, a to i v případě dodávek těchto komodit přímo konečným uživatelům. Tyto povinností vychází z nařízení Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/2031  o  ochranných  opatřeních  proti  škodlivým organismům rostlin, které nabývá účinnosti dnem 14.12.2019.

Více informací naleznete na stránkách: ÚKZUZ 
Další informace včetně seznamů rostlin, na které se vztahuje nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031: ÚKZUZ

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz